注册 登录  
 加关注
查看详情
   显示下一条  |  关闭
温馨提示!由于新浪微博认证机制调整,您的新浪微博帐号绑定已过期,请重新绑定!立即重新绑定新浪微博》  |  关闭

dudapeng1948 的博客

 
 
 

日志

 
 

《莊子——如是說》之《秋水》篇(一) 中和道人注釋  

2014-12-27 21:58:48|  分类: 人文/歷史 註釋 |  标签: |举报 |字号 订阅

  下载LOFTER 我的照片书  |
                秋       水
 
    【原文】
    秋水時至[1],百川灌河[2]。涇流之大[3],兩涘渚崖之間[4],不辯牛馬。於是焉河伯[5]欣然自喜,以天下之美爲盡在己。順流而東行,至於北海,東面而視,不見水端。於是焉河伯始旋其面目[6],望洋向若而歎曰[7]:“野語有之曰[8]:‘聞道百,以爲莫己若者。’我之謂也。且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者[9],始吾弗信。今我睹子之難窮也,吾非至於子之門則殆矣[10],吾長見笑於大方之家[11]。”
    北海若曰:“井蛙不可以語於海者,拘於虛也[12];夏蟲不可語於冰者,篤於時也[13];曲士不可以語於道者[14],束於教也[15]。今爾出於崖涘,觀于大海,乃知爾醜[16],爾將可與語大理矣[17]。天下之水,莫大於海,萬川歸之,不知何時止而不盈[18];尾閭泄之[19],不知何時已而不虛[20];春秋不變,水旱不知。此其過江河之流,不可爲量數。而吾未嘗以此自多者[21],自以比形於天地,而受氣於陰陽[22],吾在於天地之間,猶小石小木之在大山也。方存乎見小[23],又奚以自多[24]!計四海之在天地之間也。不似壘空之在大澤乎[25]?計中國之在海內,不似稊米之在大倉乎[26]?號物之數謂之萬,人處一焉[27]。人卒九州[28],穀食之所生,舟車之所通,人處一焉,此其比萬物也,不似豪末之在於馬體乎[29]?五帝之所連[30],三王之所爭[31],仁人之所憂,任士之所勞,盡此矣!伯夷辭之以爲名[32],仲尼語之以爲博[33],此其自多也,不似爾向之自多於水乎[34]?”
 
【注釋】
[1]時至:這裡指雨季,洪水季節按時到來。。
[2]河:指黃河。
[3]涇流:這裏指河廣闊流量。
[4]涘(音思):水邊。渚(音助):水中之洲。
[5]河伯:河神。指黃河水神。
[6]旋:改變。
[7]若:海神的名。
[8]野語有之曰:俗話說。
[9]且夫我嘗聞少仲尼之聞而輕伯夷之義者:我曾聽說有人認爲孔丘缺少見識而輕視伯夷氣節的話。
[10]殆(音代):危險之意。
[11]大方之家:有大見識之人。
[12]拘於虛也:局限於對外界的不知曉。
[13]篤:固守,局限。
[14]曲士:世俗中既孤陋寡聞而又自作聰明詭辯的人,這樣的人也被稱作世智辯聰。
[15]教:這裏指世間學問。
[16]醜: 鄙陋,渺小的意思。
[17]大理:無為大道之至理。
[18]盈:滿,溢出。
[19]尾閭(音馿):古代傳說海水所歸之處,現多用於江河的下游水所歸處。
[20]不知何時已而不虛:不知何時能結束而且也不見海水有所減少。
[21]自多者:自滿、自大。
[22]陰陽:指宇宙萬物乃陰陽二氣所成;孤陰不生,孤陽不長。
[23]見小:自感渺小。
[24]自多:自大,自滿。
[25]壘(音累)空:指蟻穴。
[26]稊米:小米。
[27]處一:占據其中之一。
[28]人卒九州:九州的所有人眾。
[29]毫末:即毫毛。
[30]五帝:指黃帝、顓頊、帝嚳、堯、舜。
[31]三王:指夏禹、商湯、周武王。
[32]伯夷辭之以爲名:伯夷辭讓君位是爲了好名聲。
[33]仲尼語之以爲博:孔子大談世論以顯示博學。
[34]向:剛才,先前。
 
 
   【譯文】
    秋季雨水按時而來,無數大小河流奔灌於黃河。廣闊的黃河流量之大,兩岸水邊和河中小洲的牛馬因太遠無法分清。於是黃河之神欣然自喜,以爲天下最美之景色,最美好的時光盡在自己眼前。黃河之神順流而東行,來到北海邊,向東面天邊望去,不見水的邊沿。於是河神回轉臉面,收回目光,望著大海向海神若感歎道:“有句俗話說:‘聽了百條道理,便以爲沒有人比自己懂得多。’是說的我這樣的人啊。我曾聽說有人認爲孔丘缺少見識而且輕視伯夷氣節的話,當初我還不相信。現在,我親眼見你廣闊無邊,我要是不親自來到你的門前,就太危險了,我將永遠被有大見識之人譏笑。”
    北海神說:“井底之蛙不可以跟它談海,是因爲局限於對外界的無知;夏生秋死之蟲子,不可以跟它談冰,這是因爲季節的時間局限;世俗中的詭辯者不可以跟他談道,這是因爲他受到世間學問的束縛。現在你從山崖水邊走了出來,看到了浩瀚無邊的大海,才知道你自己孤陋寡聞,現在可以給你講世間真正的道理了。天下所有的江河湖泊,都沒有海大,萬千江河流歸大海,不知終止,也不見其滿溢;海水從尾閭泄出,不知何時能結束,也不見海水有所減少;春天和秋季海水不變,水澇和乾旱海水沒有增減。大海海水之多遠遠超過江河之水,這是無法計量的。我從來沒有以此自滿自大過,而是認為自己受形於天地,受氣於陰陽,我在於天地之間,就象小石小木之在大山一樣。時時感到自己很渺小,哪里會産生自大自滿呢!算一下,四海之在天地之間,不就等於蟻穴之在大澤中嗎?算一下,中原國土在四海之間,不就等於一粒米在大糧倉嗎?物稱號之種類之數謂之萬,人只占其一,人生存聚集的九州大地,是生長穀物糧食之地車船往來之所,人只占其一,人與萬物相比,不就等於毫毛之在馬體上嗎?五帝連續禪讓天下,三王興兵爭奪江山,這是心懷仁慈之人所憂慮的,治世之士操勞的,但這些皆同毫毛在馬體上一樣微不足道!伯夷辭讓君位是爲了好名聲,孔子大談世論以顯示博學,這些都是自滿自大,不就好像你剛才在新發的秋水面前洋洋自得那樣嗎?”
  评论这张
 
阅读(167)| 评论(0)
推荐 转载

历史上的今天

在LOFTER的更多文章

评论

<#--最新日志,群博日志--> <#--推荐日志--> <#--引用记录--> <#--博主推荐--> <#--随机阅读--> <#--首页推荐--> <#--历史上的今天--> <#--被推荐日志--> <#--上一篇,下一篇--> <#-- 热度 --> <#-- 网易新闻广告 --> <#--右边模块结构--> <#--评论模块结构--> <#--引用模块结构--> <#--博主发起的投票-->
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

页脚

网易公司版权所有 ©1997-2018